قوانین انصراف از تور در مجمع سوبرا چیست؟

درصورتی که تا ۲۴ ساعت مانده به تور انصراف خود را اعلام نمایید ۲۰ درصد و بعد از آن ۵۰ درصد از هزینه تور به عنوان خسارت از وجه پرداختی شما کسر شده و مابقی به حساب شما واریز خواهد گردید.